Polityka Prywatności

Informacja o ochronie prywatności

Witamy w informacji o ochronie prywatności Kasowo mającej zastosowanie podczas odwiedzania i korzystania z witryny www.Kasowo.pl.

Niniejsza Informacja o ochronie prywatności przedstawia, jakie dane osobowe Kasowo gromadzi, zapisuje, przechowuje, wykorzystuje i w jaki sposób.

Definicje użyte w niniejszej Informacji o ochronie prywatności

"klient" odnosi się do każdej osoby fizycznej lub prawnej odwiedzającej stronę internetową;

"osoba trzecia" odnosi się do każdej osoby trzeciej, do której skierowano lub która została przekierowana ze strony internetowej (w tym, ale nie wyłącznie, do naszych partnerów).

"strona internetowa" odnosi się do strony www.Kasowo.pl.

Terminy pisane wielką literą, użyte, ale niezdefiniowane w niniejszej Informacji o ochronie prywatności, mają znaczenie nadane im w Rozporządzeniu (UE) 2016/679 (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej jako: RODO).

Podmiot prawny odpowiedzialny za dane osobowe

Hingevalgus OÜ, zarejestrowana w Estońskim Rejestrze Handlowym pod numerem 10260937, z siedzibą pod adresem Vete 11, Tallinn, Estonia.

Prawa klienta w odniesieniu do danych osobowych

 • · Prawo do uzyskania informacji. Klient ma prawo do uzyskania informacji o sposobie przetwarzania przez nas jego danych osobowych.
 • · Prawo do dostępu do swoich danych. Klient może zażądać kopii danych osobowych, jeśli chce wiedzieć, jakie informacje na jego temat posiadamy.
 • · Prawo do przenoszenia danych. Klient może zażądać kopii danych osobowych dotyczących klienta, które przetwarzamy w celu wykonania umowy z klientem lub na podstawie jego zgody, w formacie nadającym się do odczytu maszynowego.
 • Prawo do sprostowania. Klient ma prawo do sprostowania niedokładnych danych osobowych i do modyfikacji niekompletnych informacji.
 • Prawo do usunięcia danych. Klient ma prawo zażądać usunięcia swoich danych osobowych. Dotyczy to informacji, które nie są już niezbędne do przetwarzania w celu (celach), dla których zostały pierwotnie zebrane, lub w przypadku wycofania zgody. Należy jednak wiedzieć, że prawo do usunięcia informacji nie jest bezwzględne. Kasowo jest zobowiązane do zachowania pewnych informacji, nawet jeśli użytkownik zażąda ich usunięcia. Informujemy, że obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych uniemożliwiają nam natychmiastowe usunięcie niektórych informacji.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania. Jeśli klient uważa, że dane są niedokładne, że nasze przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub że nie potrzebujemy tych informacji w określonym celu, klient może zażądać od nas ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Klient może również zażądać ograniczenia przetwarzania danych w oczekiwaniu na ocenę, czy nasz interes w przetwarzaniu danych przeważa nad prawem klienta do nieprzetwarzania tych danych.
 • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas danych. Klient może sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas jego danych osobowych w oparciu o nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), z powołaniem się na okoliczności osobiste. Ponadto Klient może zawsze sprzeciwić się wykorzystywaniu przez nas jego danych osobowych do celów marketingowych.
 • Prawo do wycofania zgody. W przypadkach, gdy przetwarzamy dane osobowe na podstawie zgody, zarówno dorozumianej, jak i wyraźnej, Klient ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Oznacza to, że zaprzestaniemy przetwarzania, ale nie ma to wpływu na przetwarzanie, którego już dokonaliśmy.
 • Prawo do złożenia skargi. Jeżeli uważają Państwo, że prawa zostały naruszone, prosimy o kontakt z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych poniżej. Masz również prawo do wniesienia skargi do polskiego organu ochrony danych (https://uodo.gov.pl/pl), a także do organu nadzorczego ds. ochrony danych w Estonii (adres strony internetowej Estońskiego Inspektoratu Ochrony Danych www.aki.ee).

Odpowiemy na Twoją prośbę nie później niż w ciągu jednego miesiąca od jej otrzymania.

Dane osobowe gromadzone przez Kasowo

Kasowo nie gromadzi żadnych danych osobowych podawanych przez Ciebie za pośrednictwem strony internetowej. Wszystkie podane przez Ciebie dane są gromadzone przez osoby trzecie, z którymi zostaniesz połączony w celu znalezienia odpowiedniego produktu finansowego. Rozumieją Państwo, że po naciśnięciu przycisku "kontynuuj" lub innego podobnego przycisku na naszej stronie internetowej z zamiarem dalszego korzystania z naszych usług, zostaną Państwo połączeni z osobami trzecimi, które mogą rozpocząć wyszukiwanie produktów finansowych, o które Państwo prosili.

Kasowo gromadzi następujące dane:

Dane generowane podczas korzystania przez Ciebie z serwisu - dane techniczne, takie jak czas odpowiedzi na strony internetowe, błędy pobierania oraz data i godzina, kiedy korzystałeś z serwisu.

Informacje o kontaktach podczas kontaktu z obsługą klienta Kasowo - nagrane rozmowy telefoniczne, rozmowy na czacie oraz korespondencja mailowa.

Informacje o urządzeniu - adres IP, ustawienia językowe, ustawienia przeglądarki, strefa czasowa, system operacyjny, platforma, rozdzielczość ekranu i podobne informacje o ustawieniach urządzenia wykorzystywanego do nabywania naszych usług.

Główny cel przetwarzania danych osobowych

Głównym celem przetwarzania danych osobowych klienta jest przekierowanie klienta na strony internetowe osób trzecich. Kasowo może również przetwarzać dane osobowe w celu wywiązania się ze swoich zobowiązań prawnych, aby spełnić wymogi regulacyjne.

 • Prawnie uzasadniony interes. Kasowo przetwarza dane Klienta w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Kasowo. Kasowo uznało, że przetwarzanie to jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Kasowo, który Kasowo uznało za przeważający nad interesem Klienta w zakresie ochrony danych Klienta. Przykładowe cele przetwarzania danych to:

- rozwijanie, badanie i ulepszanie działalności Kasowo, usług oraz doświadczeń użytkownika klienta poprzez przeprowadzanie ankiet, analiz, statystyk;

- ochrona interesów klienta i/lub Kasowo oraz pracowników Kasowo, w tym środki bezpieczeństwa;

- w celu zarządzania relacjami z klientem (np. klient poprosił o połączenie z podmiotami oferującymi różne produkty finansowe);

- w celu zapobiegania, ograniczania i badania wszelkich przypadków niewłaściwego lub niezgodnego z prawem korzystania z usług lub zakłócenia ich działania;

- w celu zapewnienia odpowiedniego świadczenia usług, bezpieczeństwa informacji w ramach usług, a także w celu ulepszania, rozwijania i utrzymywania aplikacji, systemów technicznych i infrastruktury IT, w tym testowania środowiska cyfrowego Kasowo;

- w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń prawnych oraz rozpatrywania skarg.

 • Zgoda. W niektórych przypadkach Kasowo zwróci się do Klienta z prośbą o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych Klienta. Zgoda będzie zawierać informacje na temat tej konkretnej czynności przetwarzania.

Pliki Cookies

Kasowo wykorzystuje pliki cookie za każdym razem, gdy klient odwiedza naszą stronę internetową pod adresem www.Kasowo.pl. Stosowane pliki cookie są wymienione w naszej polityce plików cookie dostępnej <Polityka plików cookie>.

Geograficzny obszar przetwarzania danych

Co do zasady, dane klientów są przetwarzane na terenie UE/EOG (Unia Europejska / Europejski Obszar Gospodarczy), ale w niektórych przypadkach są one przekazywane do krajów spoza UE/EOG i tam przetwarzane.

Przekazywanie i przetwarzanie Danych osobowych poza UE/EOG może mieć miejsce, o ile istnieje podstawa prawna i jeden z poniższych warunków:

 • W kraju spoza UE/EOG, w którym znajduje się odbiorca, obowiązuje odpowiedni poziom ochrony danych, zgodnie z decyzją Komisji UE.
 • Administrator lub podmiot przetwarzający zapewnili odpowiednie zabezpieczenia, np. standardowe klauzule umowne UE lub inne autoryzowane klauzule umowne, zatwierdzone kodeksy postępowania lub mechanizmy certyfikacji.
 • Istnieją odstępstwa dla szczególnych sytuacji, które mają zastosowanie, na przykład wyraźna zgoda klienta, wykonanie umowy z klientem, zawarcie lub wykonanie umowy zawartej w interesie klienta, ustanowienie, wykonanie lub obrona roszczeń prawnych, ważne względy interesu publicznego.

Udostępnianie danych

Możemy udostępniać dane klientów następującym partnerom:

 • Stronom trzecim dostarczającym produkty finansowe, z którymi użytkownik został połączony w celu świadczenia naszych usług.
 • Dostawcom i podwykonawcom. Są to firmy, które mają jedynie prawo do przetwarzania danych osobowych, które otrzymują od Kasowo, tj. podmioty podprzetwarzające dane. Przykładami takich dostawców i podwykonawców są dostawcy oprogramowania i przechowywania danych, dostawcy usług księgowych, konsultanci biznesowi.
 • Organom władzy. Możemy przekazywać niezbędne informacje organom władzy, takim jak policja, organy finansowe, organy podatkowe lub inne organy władzy i sądy.
 • Dostawcom usług płatniczych i instytucjom finansowym. Możemy udostępniać Twoje dane dostawcom usług płatniczych i instytucjom finansowym w celu świadczenia naszych usług.

Okres przechowywania danych

Dane klienta nie będą przetwarzane dłużej niż jest to konieczne do celów, dla których dane klienta zostały zebrane i przetworzone lub wymagane przez przepisy regulacyjne lub przepisy o ochronie danych.

Zmiany

Jesteśmy uprawnieni do jednostronnej zmiany niniejszej Informacji o ochronie prywatności w dowolnym czasie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, poprzez zamieszczenie nowej wersji Informacji o ochronie prywatności na naszej stronie internetowej.

Dane kontaktowe

Klient może skontaktować się z Kasowo w dowolnym momencie, wysyłając nam wiadomość e-mail na adres Klienta@kasowo.pl

Należy pamiętać, że wszelkie pytania lub prośby dotyczące danych przekazanych przez Państwa za pośrednictwem naszej strony internetowej, które mają być przetwarzane przez osoby trzecie, powinny być kierowane do tych osób trzecich, których dane kontaktowe znajdą Państwo w ich polityce prywatności.

14.03.2022